Nasze usługi


BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni to doświadczony zespół prawników. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej biznesu. Doświadczony zespół pozwala nam prowadzić skomplikowane transakcje, jak i zapewnić klientom komfort bieżącej obsługi prawnej. Rozwiązujemy problemy, zamiast je tworzyć.

Prawo spółek

Szeroko rozumiane prawo spółek, obejmujące wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego jest jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Dzięki bogatemu doświadczeniu, zdobytemu w dużych ogólnopolskich kancelariach, możemy zapewnić nie tylko bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych, ale również kompleksową obsługę transakcji dotyczących majątku lub udziałów spółek handlowych.

Oferta Kancelarii BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni obejmuje:

 • zakładanie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw
 • planowanie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
 • doradztwo i przeprowadzanie procesu łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego
 • due diligence (analiza stanu prawnego) spółek
 • bieżącą obsługę korporacyjną (w tym zmiany w składzie organów, zmiany umów spółek, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego, obrotem udziałami i akcjami w spółce, oraz zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek oraz organizowanie i prowadzenie ich posiedzeń
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • przygotowywanie umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami (umów wspólników/shareholders agreements), jak również tzw. kontraktów menedżerskich
 • reprezentację i doradztwo w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami lub z organami spółek, w tym w sprawach z powództw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek handlowych
 • likwidację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Posiadamy w swej ofercie już zarejestrowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe, które w pilnych przypadkach umożliwiają natychmiastowe podjęcie działalności i przeprowadzenie transakcji, przy zachowaniu pewności co do dotychczasowej historii spółki.
+

Prawo umów

Prawnicy Kancelarii BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni posiadają doświadczenie w przygotowywaniu, negocjowaniu i doradztwie przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju umów, głównie zawieranych w praktyce działalności gospodarczej. Przy opracowywaniu dokumentacji umownej uwzględniamy oczekiwania klienta dotyczące stopnia skomplikowania umowy, dostosowując ją do jego pozycji kontraktowej oraz przedmiotu i wartości umowy.

Nasi prawnicy zajmują się przykładowo:

 • umowami handlowymi, takimi jak umowa sprzedaży i dostawy
 • umowami najmu i dzierżawy nieruchomości (w tym lokali użytkowych i przestrzeni biurowej) oraz ruchomości (w tym pojazdów samochodowych)
 • umowami związanymi z realizacją procesu budowlanego (w to umowami o roboty budowlane, umowami o dzieło oraz umowami o prace projektowe)
 • przygotowywaniem ogólnych warunków umów (sprzedaży, świadczenia usług, serwisu itp.), stanowiących bazę umów zawieranych w bieżącej działalności przedsiębiorców
 • analizą umów, ogólnych warunków umów oraz regulaminów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych (abuzywnych)
Nasza pomoc nie kończy się na zawarciu umowy. Oferujemy również doradztwo na etapie jej wykonywania i ewentualnego rozwiązywania, w tym:
 • doradzamy w trakcie wykonywania umów i w zakresie rozwiązywania sporów powstałych w toku ich realizacji
 • pomagamy przy zmianach umowy
 • opiniujemy i doradzamy przy wyborze scenariusza rozwiązania umowy
Przy opracowywaniu dokumentacji umownej wskazujemy optymalne rozwiązania kontraktowe w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów oraz zwracamy uwagę na ryzyka związane z negocjowanymi umowami.
+

Prawo nieruchomości i inwestycje budowlane

Mamy szerokie doświadczenie we wszelkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości, a branża deweloperska i budowlana jest jednym z podstawowych przedmiotów naszej działalności. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksową obsługę prawną na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanej, poczynając od projektowania i procedury związanej z uzyskaniem decyzji planistycznych i pozwolenia na budowę, poprzez przygotowanie dokumentacji umownej wykonania robót budowlanych, na rozliczeniu robót i obsłudze deweloperów kończąc.

W naszej Kancelarii doradzamy zarówno deweloperom i innym podmiotom zawodowo inwestującym w nieruchomości, jak i inwestorom indywidualnym. Świadczymy również usługi na rzecz wykonawców robót budowlanych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w obsłudze różnych inwestycji budowlanych oraz przy bieżącej obsłudze deweloperów i firm budowlanych, możemy zaoferować najwyższej jakości usługi odpowiadające ich realnym potrzebom, zachowując przy tym ich rozsądny koszt.   W zakresie obsługi procesu inwestycyjnego:

 • ​prowadzimy kompleksową obsługę wszelkich zagadnień administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i pozwolenia na budowę
 • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz doradzamy w zakresie minimalizacji ryzyk ujawnionych w toku przeprowadzonego badania
 • doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania
 • ​przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, w szczególności powierzchni biurowych oraz lokali użytkowych, a także nieruchomości gruntowych
 • doradzamy przy opracowywaniu dokumentacji umownej dotyczącej wykonania inwestycji, w tym w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy o projekt architektoniczny, o generalne wykonawstwo (w tym także według standardu FIDIC lub do niego zbliżonego) i umowy podwykonawcze oraz doradzamy na etapie ich wykonywania
 • doradzamy w procesie uzyskiwania finansowania inwestycji, w tym także według standardu LMA
 • pomagamy klientom w procesie zmiany celu użytkowania wieczystego oraz jego przekształcenia w praco własności, a także w sprawach dotyczących aktualizacji opłat rocznych
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym uzgodnienia stanu prawnego nieruchomości i procesu inwestycyjnego
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych związanych z rozliczeniem inwestycji, w tym w szczególności w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów o roboty budowlane
  W zakresie bieżącej obsługi deweloperów:
 • doradzamy przy zarządzie nieruchomościami
 • ​opracowujemy projekty umów deweloperskich
 • doradzamy przy sprawach z roszczeń nabywców lokali
 • reprezentujemy klientów przy rozliczeniach z wykonawcami robót budowlanych, w tym w szczególności w sprawach związanych z ujawnieniem wad wykonanych robót budowlanych
 • ​doradzamy i reprezentujemy klientów w relacjach ze wspólnotami mieszkaniowymi
+

Postępowania cywilne

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni doradza i reprezentuje swoich klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Dotyczy to zarówno klientów, z którymi Kancelaria współpracuje na zasadzie bieżącej obsługi prawnej, jak i klientów zainteresowanych doradztwem w pojedynczych sprawach.

W ramach prowadzonego doradztwa, Kancelaria udziela wsparcia w ocenie szans i ryzyk procesowych oraz w negocjacjach ugodowych. Jeśli uzyskanie satysfakcjonujących warunków ugody nie jest możliwe, pomagamy w wyborze strategii procesowej oraz prowadzimy proces na wszystkich jego stadiach.

Specjalizujemy się w sprawach dotyczących rozliczeń umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym umów sprzedaży, najmu, rozliczeń między uczestnikami procesu budowlanego, umów deweloperskich, czy sporów z ubezpieczycielami.

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności sprawy gospodarcze dotyczące:

 • roszczeń o zapłatę z tytułu umów zawieranych w praktyce  handlowej
 • roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (deliktów)
 • zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia (np. wskutek zwrotu świadczenia wskutek odstąpienia od umowy)
 • czynów nieuczciwej konkurencji
 • wzruszenia czynności prawnych upadłego
Reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie zasądzonej wierzytelności.
+

Prawo medyczne

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni doradza klientom z branży medycznej, w szczególności podmiotom leczniczym oraz indywidualnym praktykom lekarskim.

Doradztwo to obejmuje:

 • bieżącą działalność operacyjną
 • działalność inwestycyjną, w tym zbywanie, nabywanie i najem/dzierżawę nieruchomości, spółek, umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane i doradztwo przy ich realizacji oraz w sporach, nabywanie ruchomości, kwestie związane z rozpoczęciem działalności leczniczej w nowej lokalizacji
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów podmiotu leczniczego, kwestie związane z rejestracją podmiotu leczniczego
 • kwestie związane z rozliczeniami udzielonych świadczeń leczniczych z NFZ i ubezpieczycielami oraz pacjentami
 • wsparcie w postępowaniach prowadzonych przez NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, postępowaniach sądowych w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej
 • doradztwo w zagadnieniach prawnych związanych z podwykonawstwem świadczeń leczniczych
 • relacje z personelem, od podstaw zatrudnienia po spory i ich rozwiązywanie
 • doradztwo związane z kształceniem personelu i relacjami z uczelniami wyższymi w tym zakresie
 • finansowanie działalności w tym wewnątrzkorporacyjne i zewnętrzne (bankowe i pozabankowe) oraz kwestie związane z ustanowieniem, wykonywaniem i znoszeniem zabezpieczeń udzielonego finansowania
Doradzamy także pacjentom w sporach z podmiotami leczniczymi, w tym związanymi z błędami w sztuce lekarskiej czy uzyskaniem dokumentacji medycznej.
+

Ochrona danych osobowych

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni doradza klientom w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym wdrożeniem RODO w przedsiębiorstwie.

Nasza oferta obejmuje:

 • audyt prawny stosowanych u klientów procedur związanych z ochroną danych osobowych
 • przygotowanie dokumentacji RODO związanej z wyrażeniem zgody oraz wypełnieniem obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane są przetwarzane
 • doradztwo w zakresie możliwości i warunków przekazania danych podmiotom trzecim, w tym poza granice kraju
 • wsparcie przy identyfikacji podstaw przetwarzania oraz roli klienta jako administratora lub procesora danych osobowych
 • tworzenie i negocjowanie umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych: o współadministrowanie danymi, powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie dokumentacji oraz doradztwo dotyczące wypełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych
 • prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
+

Upadłości i restrukturyzacja

Doradzamy naszym klientom w sprawie zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oceniając istnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz wpływ jej ogłoszenia na sytuację majątkową wspólników, podmiotów powiązanych i członków organów upadłego. Jeśli to możliwe, oferujemy również pomoc w procedurze przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości wraz z niezbędną dokumentacją, a także wspomaga klientów w procesie przygotowywania dokumentów księgowych, towarzyszących wnioskowi o ogłoszenie upadłości. Po złożeniu wniosku reprezentujemy klienta w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości, a także w postępowaniu upadłościowym.

W sprawach upadłościowych doradzamy również wierzycielom, przygotowując zgłoszenia wierzytelności, środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym, jak również ustalając czynności, które mogą podlegać wzruszeniu w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym.

W ramach prowadzonej obsługi:

 • analizujemy dokumenty i przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości
 • ustalamy skutki prawne ogłoszenia upadłości dla podmiotów powiązanych z upadłym oraz członków ich organów
 • podejmujemy działania w celu uchronienia majątku dłużnika przed działaniami wierzycieli na etapie poprzedzającym rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym w celu zapewnienia skutecznego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości
 • reprezentujemy klienta w relacjach z tymczasowym nadzorcą sądowym, zarządcą oraz syndykiem
 • doradzamy syndykom w procesie upadłości, w tym w sprawach o ubezskutecznieniem czynności upadłego oraz windykacją wierzytelności upadłego
 • prowadzimy postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości
+

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni doradza klientom w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. W ramach tej praktyki oferujemy doradztwo i reprezentację w sporach dotyczących stosowania praktyk uznanych za nieuczciwą konkurencję, w tym przede wszystkim czynów polegających na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku (opłaty półkowe, opłaty za przyjęcie towaru do sklepu i inne).

Na zlecenie klientów przeprowadzamy analizy stosowanych praktyk pod kątem przepisów o nieuczciwej konkurencji, prowadzimy negocjacje oraz reprezentujemy klientów w sporach powstałych na tym tle.

+

Prawo i postępowania administracyjne

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni doradza klientom i reprezentuje ich w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym postępowań dotyczących procesu budowlanego i regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Reprezentujemy klientów m.in. w postępowaniach dotyczących:

 • ustalenia warunków zabudowy lub wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pozwolenia na budowę
 • nakazu rozbiórki
 • uzgodnień lub pozwoleń konserwatora zabytków
 • zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości
 • lokalizacji zjazdu
 • wycinki drzew

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni zapewnia zastępstwo klientów na etapie postępowania administracyjnego (przed organem pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym, w trybach nadzwyczajnych: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji) oraz w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowujemy pisma do organów administracji, odwołania, skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na skargę oraz skargi kasacyjne.

+

Prawo bankowe i finansowanie inwestycji

Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni doradza w transakcjach kredytowych. Negocjujemy: umowy kredytowe, umowy pożyczki, dokumenty zabezpieczeń (poddania się egzekucji, hipoteki, umowy zastawu, cesje wierzytelności, umowy podporządkowania i inne) oraz umowy dotyczące restrukturyzacji finansowania oraz refinansowania.


Prawo pracy

Na zlecenie pracodawców Kancelaria BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie stosowania przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

W ramach tej praktyki:

 • przygotowujemy i opiniujemy dokumentację dotyczącą zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich oraz oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umów o pracę
 • opracowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne wewnętrzne dokumenty pracodawcy regulujące porządek i organizację pracy
 • dokonujemy oceny uprawnień pracowniczych w świetle przepisów prawa pracy
 • świadczmy porady z zakresu prawa pracy

Reprezentujemy pracodawców i pracowników we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami pracy, w tym w sporach:

 • o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem
 • o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienia dyscyplinarne),
 • związanych z dyskryminacją i mobbingiem
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o roszczenia z tytułu wypadku przy pracy
 • o sprostowanie świadectwa pracy
 • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracowników za wyrządzoną pracodawcy szkodę

Świadczymy usługi z zakresu prawa medycyny pracy

+