Tomasz Długosz | radca prawny

 

 

Wykształcenie:

absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, 2008)

 

Doświadczenie zawodowe:

2008-2013 – współpracownik kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k.

 

Główne obszary praktyk:

prawo spółek | specjalizacja: doradztwo w przedmiocie zakładania, łączenia i przekształcenia spółek prawa handlowego, bieżąca obsługa korporacyjna, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółek i innych dokumentów wewnątrzkorporacyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu rejestrowym,

prawo umów | specjalizacja: przygotowywanie projektów  i uczestnictwo w negocjacjach umów  zawieranych w procesie inwestycyjnym, w tym dot. prac projektowych i przeniesienia praw autorskich oraz robót budowlanych; przygotowywanie projektów i uczestnictwo w negocjacjach umów sprzedaży oraz dostawy (również zawieranych drogą elektroniczną), jak również umów licencyjno-wdrożeniowych,

prawo medyczne | specjalizacja: przygotowywanie projektów i uczestnictwo w negocjacjach umów związanych z bieżącą działalnością podmiotu leczniczego, jak również opiniowanie szeregu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności leczniczej,

prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne | specjalizacja: doradztwo na rzecz inwestorów i innych stron oraz zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dot. decyzji ustalających warunki zabudowy oraz pozwoleń na budowę, w szczególności dot. budynków biurowo-usługowych,

ochrona danych osobowych | specjalizacja: doradztwo przy zawieraniu umów związanych z powierzeniem przetwarzania danych oraz między administratorami, w tym za granicę, kompleksowe doradztwo dotyczące przetwarzania danych klientów i pracowników – od oceny dopuszczalności przetwarzania, poprzez przygotowanie projektów dokumentacji adresowanej do osób, których dane są przetwarzane i dokumentacji wewnętrznej klienta, po ocenę zakresu obowiązków związanych z rejestracją zbioru,

prawo upadłościowe i naprawcze | specjalizacja: doradztwo i reprezentacja na każdym etapie postępowania, od złożenia  wniosku o ogłoszenie upadłości po podział środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości, w szczególności przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności oraz doradztwo przy ocenie działalności syndyka masy upadłości i przy zaskarżaniu planów podziału kwot uzyskanych z likwidacji masy upadłości.

 

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl