Jarosław Borucki | radca prawny

 

 

Wykształcenie:

absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, 2008)

 

Doświadczenie zawodowe:

2008-2013 – współpracownik kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k.

2007-2008 – współpracownik kancelarii Allen and Overy, A. Pędzich Sp. k.

 

Główne obszary praktyk:

prawo umów | specjalizacja: doradztwo w zakresie umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym m.in. przygotowywanie i negocjowanie warunków umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów sprzedaży, umów najmu, dzierżawy, leasingu i franchisingu, a także wszelkiego rodzaju regulaminów związanych z obrotem z konsumentami,

prawo upadłościowe i naprawcze | specjalizacja: doradztwo w postępowaniach upadłościowych i przy restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w szczególności doradztwo przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, przygotowywaniu zgłoszeń wierzytelności i środków zaskarżenia od rozstrzygnięć organów postępowania upadłościowego, jak również bieżące doradztwo w toku tego postępowania,

prawo spółek | specjalizacja: doradztwo przy zakładaniu, łączeniu i transformacji spółek prawa handlowego oraz bieżąca obsługa korporacyjna spółek,

postępowania cywilne i arbitrażowe | specjalizacja: reprezentacja w procesach o wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, zapłatę ceny za dostarczone towary, zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, zapłatę odszkodowania za czyny nieuczciwej konkurencji, postępowaniach w przedmiocie ustalenia nieważności uchwały organów spółek handlowych oraz w procesach o ochronę dóbr osobistych,

prawo nieruchomości i inwestycje budowlane | specjalizacja: zastępstwo w postępowaniach dotyczących warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę, doradztwo przy przygotowywaniu dokumentacji finansowej przedsięwzięcia oraz w przygotowywaniu dokumentacji umownej z architektem i wykonawcami robót budowlanych, doradztwo w rozwiązywaniu sporów powstałych w toku realizacji robót budowalnych,

prawo zamówień publicznych | specjalizacja: analiza konieczności stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz doradztwo przy przygotowywaniu środków zaskarżenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

prawo bankowe i finansowanie inwestycji | specjalizacja: doradztwo przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów kredytu i pożyczki, umów wsparcia projektu oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności oraz przy ustanawianiu takich zabezpieczeń.

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl